Forskningen om Ålands kyrkor

 

Bo Ossian Lindbergs karta över Ålands medeltida kyrkor, 1997.

Naturvetenskaplig datering

Ålands kyrkor är i grunden ett humanistiskt projekt, med syfte att nå klarhet i de åländska kyrkornas kronologi och att maximera informationen kring dem. Bristen på skriftliga källor ökar osäkerheten. Även om man så långt som möjligt nyttjar olika humanistiska  metoder, som arkeologiska artefakter, mynt, byggnadsteknisk dokumentation och stilhistoria, når man inte fram till en objektiv datering. Tidigare forskare resonerade sig intuitivt fram, med resultat att deras dateringar ibland varierat med flera sekler. Det var inte acceptabelt. Inte heller vi visste hur gamla kyrkorna var, och därför var tillämpningen av naturvetenskapliga metoder den enda självklara utvägen.

Vi strävar allltså efter att analysera kyrkorna och deras dekorativa inredning med olika metoder och olika material. Med hjälp av dendrokronologi och murbruk från de olika byggnadsskedena kan vi följa kyrkans mångfacetterade byggnadshistoria. Där organiska partiklar påträffas inne i murbruket blir också de föremål för analys. Med hjälp av dendrokronologi får vi optimalt veta när virket till de medeltida skulpturerna fälldes, och var det avverkades. Vi kan på detta sätt följa olika handelskontakter och samarbete mellan utländska leverantörer och lokala verkstäder. Småningom har vi således byggt upp en objektiv naturvetenskaplig databas som kompenserar bristen på skriftliga källor. Tvärvetenskaplighet och ett öppet samarbete med sakkunnig expertis inom närliggande områden har varit vägen till pålitlig ny information om Ålands medeltid. Ålands kyrkor bildar en enhetlig och överskådlig grupp bestående av tolv stenkyrkor inom ett begränsat område, och det har känts meningsfyllt att systematiskt granska byggnaderna. Vid det här laget borde Ålands kyrkor höra till de mest mångsidigt och grundligt analyserade medeltida byggnaderna i våra närområden.  Även om vi börjat ana kyrkornas medeltida kronologi återstår ännu mycket arbete. Förhoppningen är att färdigställa de enskilda kyrkomonografierna, och att fortsätta den jämförande granskningen.

Samma karta som ovan, men här framträder kyrkornas kronologi, i enlighet med resultat som erhållits från tvärvetenskaplig analys.

Under varje skede av projektet har vi varit våra expert kolleger djupt tack skyldiga. Förutom inspirerande samarbete inom vårt eget forskningsteam och inom våra internationella nätverk, har vi handletts av konstkännare och konservatorer som Peter Tångeberg och Bo Ossian Lindberg. De har demonstrerat betydelsen av djupgående erfarenhet inom området.

Klicka här:  Åländska kyrkor berättar del III  för att ladda ner det avsnitt ur boken Åländska kyrkor berättar, som utförligt beskriver de olika metoder som tillämpats, och som delvis också utvecklats inom projektet.

Murbruksdatering är en metod som utvecklats inom ramen för Ålands kyrkor, och som småningom utvecklats till att omfatta ett internationellt nätverk.

Karta som utvisar var projektet Ålands kyrkor och The International Mortar Dating Project tagit murbruksprover. Ringarna i orange betecknar kalkbruksprover, de i grönt pozzolana.

Karta som utvisar var projektet Ålands kyrkor och The International Mortar Dating Project tagit murbruksprover. Ringarna i orange betecknar kalkbruksprover, de i grönt pozzolana.

 

Diagram över murbruksprover analyserade av projektet Ålands kyrkor och The International Mortar Dating project.

Diagram över murbruksprover analyserade av projektet Ålands kyrkor och The International Mortar Dating project.

För en noggrannare beskrivning av murbruksanalysens tekniska detaljer, som prisuppgifter och själva provtagningsprocessen, se http://www.mortardating.com/